Renditingimused

NB!  Soovitame Teil alati enne lepingu allkirjastamist tingimused üle täpsutada.
Allakirjutatud leping on siduv - ka juhul, kui Te ei ole seda läbi lugenud või sellest aru saanud.
1.           Sõiduki kasutamise tingimused
1.1.        Rentnik on kohustatud kasutama sõidukit korralikult ja heaperemehelikult vastavalt lepingus määratud tingimustele ja sihtotstarbele.
1.2.        Sõidukit on keelatud kasutada teiste transpordivahendite pukseerimiseks, õppesõiduks, sõiduspordi treeninguteks ja võistlusteks, tasuliste teenuste osutamiseks ning kaubaveoks.
SÕIDUKIS ON KEELATUD SUITSETADA JA VEDADA LOOMI. Trahv 400€
1.3.        Sõidukit võivad juhtida ainult Rentnik ja Rentniku poolt rentimisel nimetatud autojuhid.
1.4.        Rentnik on kohustatud salvestama kõikide juhtide, kellele ta auto ükskõik kui lühikeseks ajaks usaldab, nimed ja aadressid ning edastama selle info rendifirmale. Rentnik kannab iga juhi, kellele ta sõiduki usaldab, tegevuse eest sama vastutust nagu enda puhul
2.           Vajalikud dokumendid
2.1.        Rendilepingu sõlmimisel tuleb esitada rentniku pass või ID-kaart, juriidilise isiku esindajal ka B kaardi koopia ja volikiri, lepingusse märgitavate juhtide juhiluba, pass või ID-kaart. Antud dokumentide mitteesitamisel ei ole rendifirma kohustatud autoelamut rentnikule kätte andma. Sel juhul vastutab rentnik täielikult hilinemisest tulenevate kulude eest. Kui rentnik autoelamu kättesaamisel ei esita ei juhiluba ja isikut tõendavat dokumenti ja ei tee seda ka kokkulepitud ajaks, on rendifirmal õigus rendilepingust taganeda. Lepingu lõpetamisel kehtivad lõigus 7.3 väljatoodud tingimused. Autoelamut võib juhtida vähemalt 21 aastane isik, kes omab vähemalt B-kategooria juhiluba ja juhistaaži vähemalt 3 aastat.
3.           Rendile võtmine
3.1.        Enne rooli istumist on Rentnikul kohustus osaleda üksikasjalikul sõiduki tutvustusel Rendifirma ekspertide poolt autoelamute üleandmispunktis. Juhul kui on loodud detailne aruanne sõiduki kohta, mis kirjeldab sõiduki seisukorda, peab see olema allkirjastatud mõlema poole poolt. Rendifirmal on õigus keelduda sõiduki üleandmisest kuni sõiduki tutvustamine on toimunud.
3.2.        Sõiduki tagastamisel on Rentnikul kohustus teostada sõiduki lõplik kontroll koos Rendifirma personaliga, koos kirjaliku üleandmisaktiga, mis oli allkirjastatud Rendifirma ja Rentniku poolt sõiduki üleandmisel. Kõik kahjud, mida ei ole välja toodud üleandmisaktis ja mis on tuvastatud sõiduki tagastamisel, kannab Rentnik.
3.3.        Regulaarsed autoelamute väljastamised toimuvad esmaspäevast reedeni pealelõunasel ajal; tagastamised samuti esmaspäevast reedeni, aga hommikusel ajal. Täpsed kellajad leiate lepingust. Lepingus määratud rendile võtmise ja tagasiandmise kellaajad on siduvad. Nädalavahetusel on rendile võtmine ja tagastamine võimalik ainult eelneval kokkuleppel. Sellega kaasneb lisatasu vastavalt kokkuleppele. Rendile võtmise ja tagastamise päevad arvestatakse kokku üheks päevaks kui kokku 24 tundi ei ole ületatud või on need ületatud rendifirma tõttu.
3.4.        Sõidukid antakse üle puhta sisustusega ja rentnik peab sõiduki tagastama samas olukorras nagu ta selle sai. Kui sisustus ei ole samasugune puhas nagu sõidukit vastu võttes, tuleb rentnikul tasuda lisaks puhastusteenuse eest.
4.           Rentniku kohustused sõiduki kasutamisel
4.1.        Rentnik on kohustatud enne rendiperioodi algust ja Rendifirma poolt sõiduki üleandmist Rentnikku valdusse sõiduki põhjalikult üle vaatama võimalike kahjustuste tuvastamiseks. Juhul kui Rentnik ei tuvasta kahjustusi ega taotle vastava märke tegemist lepingusse eeldatakse, et sõiduk on rentimise hetkel tehniliselt korras, väliste puuduste ja riketeta ning Rentnikul ei ole pretensioone sõiduki kohta.
4.2.        Sõidukit parkides on Rentnik kohustatud eemaldama navigatsiooni- audioseadmed ning muud hinnalised asjad nähtavatest kohtadest, lukustama sõiduki uksed ja sisse lülitama signalisatsiooni. Viibides sõidukiga välisriigis, peab Rentnik tagama sõiduki ohutuse ning soovitavalt parkima öisel ajal sõiduki valvega parklasse.
4.3.        Rentnik on kohustatud tagama sõiduki dokumentatsiooni ja võtmete säilimise.
4.4.        Rentnik on kohustatud tasuma Rendifirmale kõikide Rentniku rendiperioodil esitatud trahvinõuded täies ulatuses (valesti parkimine, liikluseeskirjade rikkumine jms.).Rendifirmal on õigus nimetatud trahvinõuded Rentnikult sisse nõuda 12 kuu jooksul, juhul kui Rentnik ei ole neid nõudeid Rendifirmale tasunud ja nende nõuete olemasolu ilmneb pärast rendiperioodi lõppemist. Selliste nõuete tasumisel kohustub Rentnik alluma kohesele sundtäitmisele.
5.           Rentniku vastutus
5.1.        Rentnik vastutab sõiduki hävimise, kaotsimineku ja kahjustumise eest, mis toimub ajal, kui sõiduk on Rentniku. Rentnik ei vastuta sõiduki hariliku kulumise, halvenemise ja muutuste eest, mis kaasnevad sõiduki kasutamisega.
5.2.        Rentnik on täies ulatuses vastutav sõidukile või selle seadmetele tekitatud kahju eest kui:
5.2.1.    Sõidukile ja Rendifirmale on tekitatud kahju tahtlikult ja/või Rentniku süül;
5.2.2.    Sõidukit on juhitud alkoholijoobes ja/või mõne muu narkootilise aine mõju all;
5.2.3.    Sõidukit on kasutatud Eesti Vabariigi seadusi rikkudes ja/või seaduse vastastel eesmärkidel (kuriteo sooritamisel vms);
5.2.4.    Sõidukit on kasutatud mitte vastavuses kehtivate liikluseeskirjadega;
5.2.5.    Sõidukit on kasutatud käesoleva Lepingu punktis 1 märgitud tingimusi rikkudes;
5.2.6.    Rentniku hooletuse või ettevaatamatuse tõttu on sõiduki dokumentatsioon ja/ või sõiduki võtmed kaotsi läinud või varastatud;
5.2.7.    Rentniku hooletuse(sh p 4.2.6 juhul) või süülise käitumise tõttu on sõiduk kaotsi läinud või varastatud;
5.2.8.    Sõidetud on tühja rehviga;
5.3.        Rentnik on kohustatud Rendifirmale hüvitama:
5.3.1.    Sõidukile või selle seadmetele tekitatud kahjustused täies ulatuses, vastavalt Rendifirma asukohajärgse sõiduki müügi- ja teenindusettevõtte hinnakirjale;
5.3.2.    Sõidukilt kaotsiläinud, varastatud või kahjustatud osade ja lisavarustuse maksumuse täies ulatuses punktis 4.3.1 toodu kohaselt juhul, kui tegemist ei ole kindlustusjuhtumiga;
5.3.3.    Rentnik on kohustatud tasuma Rendifirmale purunenud rehvi remondikulud summas 95€ ühe purunenud rehvi kohta või rehvi asendamise kulud kui rehv on täielikult purunenud ja muutunud kasutuskõlbmatuks;
5.3.4.    Juhul kui Rentniku kasutuses oleval sõidukil tekib kahjustusi või kui sõiduk varastatakse, läheb kaotsi või hävib ning kui kahju vastavalt Kindlustustingimustele hüvitatakse Kindlustusfirma poolt, on Rentnik kohustatud tasuma Rendifirmale kindlustuslepingus märgitud omavastutuse summad, (sh.auto varguse, või hävimise puhul 10% autoelamu  maksumusest). Lisaks  tuleb tasuda kindlustuskahju menetluskulu 80€.
5.4.        Rentnik kannab täielikku vastutust sõiduki kui kõrgema ohu allika tekitatud võimaliku kahju eest.
6.           Rendiperiood
6.1.        Talv, Kevad Sügis - minimaalne rendiperiood 5 päeva, lühem rendiperiood on võimalik vaid eelneval kokkuleppel. Suvi - minimaalne rendiperiood 7 päeva, lühem rendiperiood on võimalik vaid eelneval kokkuleppel.
6.2.        Rendiperioodi alguse ja lõpu lepivad Rentnik ja Rendileandja kokku täiendavalt ja see kajastub lepingu lisas. Sõiduki kokkulepitud päeval hilisemal tagastamisel lisandub rendiperioodile üks päev, kui ei ole kokku lepitud teisiti.
7.           Renditasu 
7.1.        Rendihinnas sisaldub tasu sõiduki kasutamise eest, õlide, hoolduse, kindlustuse maksumus ning kuni kahe balloonitäie gaasi hind.
7.2.        Kui autoelamu tagastatakse enne kokkulepitud rendiperioodi lõppu, tuleb siiski maks- ta kogu lepinguga määratud tasu, välja arvatud juhul kui autoelamut on võimalik välja laenutada kellelegi teisele.
7.3.        Rendihind ei sisalda autokütuse, sisekoristuse, välise suurpuhastuse, reoveepaagi ja WC-paagi tühjendamise maksumust. Rendihind tasutakse enne rendiperioodi algus.
8.           Broneerimine
8.1.        Autoelamut saab broneerida meili- või telefoni teel. Peale broneerimist kinnitame 24 tunni jooksul broneeringu võimalikkust, peale mida on võimalik tasuda broneeringu eest ProREXoil OÜ arveldusarvele EE067700771002251911 AS LHV Pank
8.2.        Deposiit, 30% rendihinnast, minimaalselt 300€ tuleb tasuda 1 päeva jooksul peale rendifirmalt kirjaliku kinnituse saamist broneeringu kohta. Vaid nii muutub broneering siduvaks mõlema poole jaoks. Kui Rentnik ületab antud maksetähtaega, siis vabaneb Rendifirma broneeringuga võetud kohustusest.
8.3.        Tühistamistasud: Kuni 50 päeva ennem rendiperioodi algust tuleb tasuda menetlustasu 300€, mis ei kuulu tagastamisele; 49 ja 15 päeva vahemikus enne rendiperioodi algust, 50% rendihinnast; Vähem kui 15 päeva enne rendiperioodi algust, 80% rendihinnast; Rendi alguspäeval või mitteilmumisel, 95% - rendihinnast
9.           Tagatisraha
9.1.        Tagatisraha peab rentnik maksma lepingu nõuete täitmise tagatiseks.
9.1.        Broneerimistasu suuruseks on 300€. Lepingu lõppedes pretensioonide puudumisel tagatisraha ja broneerimisraha tagastatakse. Tagatisraha on kokku 1200€, millest 300€ tasutakse broneerimisel ja 900€ bussi kätte saamisel.
9.2.        Kindlustusjuhtumi puhul ei kuulu tagatisraha 1200€ tagastamisele.
9.3.        Broneeringu tühistamisel broneerimistasu 300€ ei kuulu tagastamisele.
10.         Rendifirma kohustused
10.1.     Rendifirma kohustab andma Rentnikule töökorras sõiduki koos ettenähtud dokumentidega kokkulepitud/rendilepingul märgitud ajal ja kohas. Juhul kui Rendileandja ei anna sõidukit Rentnikule kokkulepitud ajal ja kohas, on Rentnikul õigus saada allahindlust renditasust või loobuda lepingust.
10.2.     Sõiduki üleandmise ajalise viivituse eest on Rendifirma kohustatud hüvitama Rentnikule kahjutasu kuni ühe rendipäeva renditasu ulatuses.
10.3.     Kui Rendifirma ei suuda broneeritud rendisõidukit üleandmise kuupäeval pakkuda, jätab Rendifirma endale õiguse: 
                  a.  Pakkuda sama või kõrgema kategooria sõidukit. Kui Rendifirma pakub sama või kõrgema kategooria sõidukit, ei ole rentnikul õigust rendilepingut üles öelda.
                  b.  Kui ka võrdväärse või kõrgema kategooria sõidukit ei saa pakkuda, on Rendifirmal õigus broneerida klient ümber madalama kategooria sõidukile. Rendifirma hüvitab Rentnikule juba ettemaksuna tasutud renditasu hinnavahe. Kui Rendifirma pakub asenduseks ka madalama rendikategooria sõidukit, on rendilepingu ülesütlemine Rentniku poolt välistatud.
                  c.  Kui Rendifirmal ei ole võimalik asendussõidukit pakkuda, on Rendifirmal õigus pakkuda renditeenust teisest rendipunktist. Sel juhul kehtivad rendisõiduki päevahinnad uues rendijaamas. Võimalikud lisakulud kannab rentnik.
                  d.  Kui Rendifirmal ei ole võimalik pakkuda asendussõidukit ja Rentnik ei aktsepteeri mõne teise rendipunkti rendipakkumist, jätab Rendifirma endale õiguse broneering tasuta tühistada. Rendifirma hüvitab Rentnikule kõik juba tehtud                                     maksed.
Seda sätet kohaldatakse muuhulgas rendisõiduki kohaletoimetamise hilinemise või üleandmata jätmise korral, samuti sõiduki hävimise korral vääramatu jõu, ilmastikutingimuste, plahvatuse, tulekahju, varguse, sissemurdmise, muudetud seaduse tõttu või muude muudetud määruste tõttu.
11.         Kütus
11.1.     Rentnik on kohustatud tasuma sõiduki kütusekulu rendiperioodil.
11.2.     Rendifirma on kohustatud andma sõiduki rendile täis kütusepaagiga ning Rentnik on kohustatud sõiduki tagastama täis kütusepaagiga või hüvitama Rendifirmale puuduoleva kütuse maksumuse ja tankimise teenustasu 15 €. Kütuse hulka kütusepaagis arvestatakse sõiduki kütusemõõdiku näidu alusel.
11.3.     Vale või ebakvaliteetse kütuse tankimisest tekitatud kahju korvab Rentnik.
12.         Rentniku kohustused kahjustuste, avarii või varguste korral
12.1.     Rentnik on kohustatud koheselt teavitama Rendifirmat kõikidest sõidukile tekitatud kahjustustest, sõidukiga toimunud avariist või sõiduki vargusest ning toimima vastavalt Rendifirma poolt sõiduki rentimisel antud juhtnööridele.
12.2.     Liiklusavarii ja varguse korral on Rentnik kohustatud juhtunust teavitama ka politseid.
12.3.     Õnnetusjuhtum tuleb vormistada kirjalikult, süüdlaselt võtta tunnistus ja allkiri.
12.4.     Juhul kui Rentnik ei toimi vastavalt punktis 11. sätestatule, vastutab ta täies ulatuses kõikide Rendifirmale tekitatud kahjude eest.
13.         Rendifirma vastutus Sõiduki rikke korral
13.1.     Rendifirma ei vastuta otseselt või kaudselt Rentnikule tekkivate kahjude eest, mis tulenevad rendiperioodi katkemise või viivitusega seoses sõiduki rikkega. Kui rike tekib rendiperioodi kestel, on Rentnikul õigus saada hinnaalandust renditasust, kui Rendifirma ei suuda tõestada, et on teinud kõik endast sõltuva sõiduki korrasolekuks.
14.         Sõiduki tagastamine Rendilepingus ettenähtud ajal
14.1.     Sõiduk tuleb tagastada kokkulepitud/lepingus märgitud ajal ja kohas. Rendileping loetakse lõpetatuks kui sõiduk on tagastatud rendilepingus märgitud paigas.
14.2.     Juhul kui Rentnik ei ole tagastanud sõidukit Rendifirmale kokkulepitud/rendilepingus märgitud ajal ja kohas ning Rendifirmaga ei ole kokku lepitud rendilepingu pikendamise osas, teatab Rendifirma politseile sõiduki kadumisest, kuulutab sõiduki tagaotsitavaks ja võib kasutusele võtta muud vajalikud abinõud.
14.3.     Rendiperioodi ületamisel  ilma sellekohase kokkuleppeta ja Rendifirma nõusolekuta, on Rendifirmal õigus nõuda Rentnikult kahekordset renditasu rendiperioodi ületanud iga päeva eest, maksab ka iga üle läinud tund (rendipäeva tasu korda kaks jagada 24),lisaks kaotab rentnik õiguse tagatisrahade tagasisaamiseks ja on kohustatud hüvitama kõik järgmise rentniku poolt esitatud dokumenteeritud kulud (broneeringud, laevapiletid jne), mis on tekkinud seoses sõiduki tagastamise hilinemisega.
15.         Sõiduki tagastamine
15.1.     Sõiduk tuleb tagastada samas seisukorras, nagu see oli rendile võtmise hetkel, WC kassett ja reoveepaagid tühjendatuna.
15.2.     Välipesu ei ole nõutav kui sõiduk ei ole tugevasti, eripuhastust nõudvalt määrdunud. Rendileandjal on õigus nõuda koristusraha kui  auto ei ole piisavalt hästi koristatud. Siseruumide koristuse ja pesu hind on 95€, WC kasseti tühjendamine maksab 99€  ja reoveepaagi tühjendamine 15€.
15.3.     Rikked ja vigastused, mida ei olnud rendile andmise hetkel ja mida ei saa  lugeda normaalseks kulumiseks, hüvitab rentnik autoesinduse hinnakirja alusel.
16.         Rendilepingu katkemine
16.1.     Rendifirmal on õigus katkestada Rendileping kui tuleb ilmsiks, et Rentnik on oluliselt rikkunud rendilepingu tingimusi, on sõidukit rentides esitanud Rendifirmale valeandmeid või ei tule toime sõiduki ekspluatatsiooniga.
16.2.     Kui sõiduki kasutamine muutub võimatuks sõiduki kahjustuse, rikke, avarii või varguse tõttu, loetakse Rendileping lõppenuks hetkest, millal sellekohane kirjalik informatsioon jõuab Rendifirmani.
16.3.     Kui Rendifirma nõuab lepingu katkemist käesolevas punktis toodud põhjustel, on Rentnik kohustatud sõiduki koheselt tagastama Rendifirmale.
17.         Rentnikul on keelatud sõita sõidukiga väljaspool Eestit, kui tal puudub selleks Rendifirma eelnev kirjalik nõusolek.
18.         Sõidukiga on keelatud sõita Venemaale, Ukrainasse, Valgevenesse, Moldovasse ja Türki.
19.         Vaidluste lahendamine
19.1.     Käesolevast Lepingust tulenevad vaidlused lahendatakse Rendifirma ja Rentniku vaheliste läbirääkimiste teel.
19.2.     Juhul kui Rendifirma ja Rentnik ei jõua kokkuleppele, lahendatakse vaidlused Harju maakohtus