Renditingimused

NB!  Soovitame Teil alati enne lepingu allkirjastamist tingimused üle täpsutada.
Allakirjutatud leping on siduv - ka juhul, kui Te ei ole seda läbi lugenud või sellest aru saanud.

Autoelamu renditingimused

1. Lepingu sisu, pädevus ja ulatus

 1. Rentniku tingimused, mis erinevad või on vastuolus standardtingimustega ei oma õiguslikku jõudu. Rendifirma standardtingimused kehti- vad isegi kui Rentnik rendib autoelamu broneeringuta, teades, et lepingu tingimused on standardtingimustega vastuolus või ei vasta nendele.
 2. Rendifirmaga sõlmitud lepingu põhialuseks on autoelamu väljarentimine. Rendifirmal ei ole kohustust pakkuda reisiteenuseid ega pakettreisiteenuseid.
 3. Broneerimise korral jõustub rendileping Rendifirma ja Rentniku(te) vahel vastavalt Ees- ti Vabariigi seadustele. Reisilepingutega seotud seadusejärgsed lepingutingimused, ei kehti lepingu suhtes ei otseselt ega ka kaudselt. Rentnik organiseerib oma reisi ise ja võtab sõiduki kasutusse omal vastutusel. Rendileping kehtib kokkulepitud perioodil. Le- pingu pikenemine vaikimisi pikema kasutamisperioodi korral on käesolevaga välistatud.
 4. Kõik kokkulepped Rendifirma ja Rentija vahel tuleb vormistada kirjalikult.

2. Minimaalne vanus, autoriseeritud juhid.

 1. Rentnik ja ka teised juhid peavad olema vähemalt 21 aasta vanused. Sõidukite korral, mille täismass on rohkem kui 3,5 tonni (Preemium Grupp) on vanusepiiranguks 25 aastat. Rentnik ja ka kõik teised juhid peavad omama kategooria III / B või sellele vastavat juhiluba juba vä- hemalt aasta - sõidukitele üle 3,5 tonni (Preemium Grupp) mitte vähem kui 3 aastat - vastavalt sõiduki kaalule. Autoelamu kättesaamisel on rentnikul või juhil/juhtidel vaja esitada kehtiv ju- hiluba ja isikut tõendav dokument (ID-kaart või pass). Antud dokumentide mitteesita- misel ei ole McRent kohustatud autoelamut rentnikule kätte andma. Sel juhul vastutab rentnik täielikult hilinemisest tulenevate kulude eest. Kui rentnik autoelamu kättesaa- misel ei esita ei juhiluba ja isikut tõendavat dokumenti ja ei tee seda ka kokkulepitud ajaks, on McRentil õigus rendilepingust taganeda. Lepingu lõpetamisel kehtivad lõigus 4.2 väljatoodud tingimused.
 2. Väljaspoolt Euroopa Liitu pärit rentnikelt võib McRent ja kohalikud ametivõimud nõuda rahvusvaheliselt kehtivat juhiluba.
 3. Palume arvestada, et mõned Rendifirma sõidukid võivad olla täismassiga üle 3,5 tonni (Preemium Grupp) ja selliste sõidukite juhtimiseks on vajalik vastav juhiluba. B- kategooria juhiloa omani- kud peavad konsulteerima rendifirmaga mootori suuruse ja sõiduki lubatud täismassi kohta. Kui rentimisel vastavat juhiluba ei esitata, siis autoelamut üle ei anta. Sellisel ju- hul vt. tühistamise tingimusi vastavalt punktile 4.2.
 4. Sõidukit võivad juhtida ainult Rentnik ja Rentniku poolt rentimisel nimetatud autojuhid.
 5. Rentnik on kohustatud salvestama kõikide juhtide, kellele ta auto ükskõik kui lühikeseks ajaks usaldab, nimed ja aadressid ja edastama selle info rendifirmale nõudmisel. Rent- nik kannab iga juhi, kellele ta sõiduki usaldab, tegevuse eest sama vastutust nagu enda puhul.

3. Renditasud ja nende arvutamine, rendiperiood.

 1. Renditasuks arvestatakse lepingu sõlmimise hetkel kehtinud hind, mis on toodud Ren- difirma hinnakirjas. Minimaalne rendiperiood on toodud Rendifirma lepingu sõlmimise hetkel kehtivas hinnakirjas. Kehtivaks loetakse broneeritud rendiperioodi hooaja hind. Iga rendiperioodi kohta on ette nähtud ka ühekordne teenustasu. Selle täpne suurus on samuti määratud Rendifirma hinnakirjaga, mis kehtib lepingu sõlmimise hetkel.
 2. Rendihind sisaldab: üldiselt piiramatut läbisõitu; eripakkumistes võib olla piiratud kilomeetreid, lisakilomeetrite maksumus vastavalt kehtivale hinnakirjale; "SuperKasko" kindlustusest, nagu on kirjeldatud punktis 12 ja sõiduki tootja mobiilsuse garantii. Jalgrattahoidjad ei sobi elektrijalgratastele.
 3. Rendi päevatasud arvestatakse iga 24-tunnise perioodi täitumisel rendiperioodi jooksul. Rendiperiood algab kui Rentnik võtab rendifirmast autoelamu kasutusse ja lõpeb kui Rendifirma töötaja võtab auto tagasi.
 4. Kui autoelamu tagastatakse hiljem kui kirjalikus lepingus kirjas, siis võtab Rendifirma tasu vastavalt kehtivale hinnakirjale (maksimaalselt täispäevahinnani iga hilinenud päeva eest). Kõik kulud, mis ilmnevad järgmise Rentniku või mistahes kolmanda isiku tõttu, kes on esitanud Rendifirma vastu hagi seoses olukorraga, et neid varustati sõidu- kiga kokkulepitust hiljem, peab hüvitama hilinemise põhjustanud Rentnik.
 5. Kui autoelamu tagastatakse enne kokkulepitud rendiperioodi lõppu, tuleb siiski maks- ta kogu lepinguga määratud tasu, välja arvatud juhul kui autoelamut on võimalik välja laenutada kellelegi teisele.
 6. Autoelamu väljastatakse täis kütusepaagiga ja see tuleb tagastada samas olukorras. Vastasel juhul võtab rendifirma diiselkütuse eest tasu vastavalt kehtivale hinnakirjale. Rendiperioodi jooksul tarbitud kütusekulud, AdBlue ja jooksvad kulud peab katma Rentnik.
 7. Üheotsarent on võimalik ainult erikokkuleppel.

4. Broneerimine, broneeringu muudatus ja tühistamine

 1. Broneeringud on siduvad ainult peale seda kui nad on Rendifirma poolt kinnitatud vas- tavalt punktis 4.2 toodud kirjeldusele ja ainult sõidukigruppide mitte sõidukimarkide järgi. Sõidukigruppi arvestatakse isegi siis kui täpne sõidukimark on toodud näitena sõi- dukimargi kirjelduses. Rendifirma jätab endale õiguse vahetada kokkulepitud autoela- mu võrdväärse või parema vastu.
 2. Deposiit 30% rendihinnast, minimaalselt € 300 tuleb tasuda 7 päeva jooksul peale rendifirmalt kirjaliku kinnituse saamist broneeringu kohta. Vaid nii muutub broneering siduvaks mõlema poole jaoks. Kui Rentnik ületab antud maksetähtaega, siis vabaneb Rendifirma broneeringuga võetud kohustusest.

*Rentnik peab tõestama, et mingit kahju pole rendileandjale üldse või vähemal määral kaasnenud.

Jalgrattahoidjad ei sobi elektrijalgratastele.

 1. Rentnikule kinnitatud broneeringutele võib teha muudatusi alates reserveeringu tege- mise kuupäevast kuni vähemalt 60 päeva enne kokkulepitud rendiperioodi algust kui Rendifirmal on alternatiivseid võimalusi ja alternatiivne broneering vastab kogusum- malt esialgsele. Ümberregistreerimine on võimalik ainult samal kalendriaastal ja samas jaamas, ümberbroneerimise korral ei saa jaama vahetada. Hilisemad broneeringute muutused pole võimalikud. Broneeritud reisiperioodi lühendamisel / vähendamisel kehtivad tühistatud öödele ülalnimetatud tühistamistingimused. Iga rendimuudatust maksustatakse vastavalt kehtivale hinnakirjale. Peale lepingu sõlmimist ei ole kliendil õigust teha rendiaja alguse suhtes muudatusi.
 2. Kui Rendifirma ei suuda broneeritud sõidukigrupi rendisõidukit kavandatud üleandmise kuupäeval pakkuda, jätab Rendifirma endale õiguse:
 1. pakkuda sama või kõrgema kategooria sõidukit. Kui Rendifirma pakub sama või kõrgema kategooria sõidukit, ei ole rentnikul õigust rendilepingut üles öelda.
 2. Kui ka võrdväärse või kõrgema kategooria sõidukit ei saa pakkuda, on Rendifirmal õigus broneerida klient ümber madalama kategooria sõidukile. Rendifirma hüvitab Rentnikule juba ettemaksuna tasutud renditasu hinnavahe. Kui Rendifirma pakub asenduseks ka madalama rendikategooria sõidukit, on rendilepingu ülesütlemine Rentniku poolt välistatud.
 3. Kui Rendifirmal ei ole võimalik asendussõidukit pakkuda, on Rendifirmal õigus pakkuda renditeenust teisest rendipunktist. Sel juhul kehtivad rendisõiduki päevahinnad uues rendijaamas. Võimalikud lisakulud kannab rentnik.
 4. Kui Rendifirmal ei ole võimalik pakkuda asendussõidukit ja Rentnik ei aktsepteeri mõne teise rendipunkti rendipakkumist, jätab Rendifirma endale õiguse broneering tasuta tühistada. Rendifirma hüvitab Rentnikule kõik juba tehtud maksed.

Seda sätet kohaldatakse muuhulgas rendisõiduki kohaletoimetamise hilinemise või üleandmata jätmise korral, samuti sõiduki hävimise korral vääramatu jõu, ilmastikutingimuste, plahvatuse, tulekahju, varguse, sissemurdmise, muudetud seaduse tõttu või muude muudetud määruste tõttu.

5. Maksetingimused, tagatisraha

 1. Ettenähtud broneerimistasu, mis on arvutatud broneeringuandmete põhjal, peab ole- ma laekunud vähemalt 40 päeva enne rendiperioodi algust, ülekandetasu arvestamata, rendifirma arvele, millest teavitatakse rentnikku ilma lisatasudeta.
 2. Tagatisraha € 1,200.00 peab olema laekunud koos renditasuga rendifirma arvele hil- jemalt autoelamu kättesaamise hetkeks kas pangaülekandega või kaardimaksena (Maestro, Mastercard, Visa). Sularahamakse ei ole aktsepteeritud.
 3. Lühiajalise etteteatamisega (vähem kui 40 päeva enne rendi toimumist) tuleb nii taga- tisraha kui ka broneerimistasu koheselt tasuda.
 4. Rendifirma maksab tagatisraha välja pärast viimase rendiarve klaarimist, tingimusel, et sõiduk on tagastatud nõuetele vastavalt. Kõik need kulutused, mis lisanduvad Rentniku ettemakstud renditasule, arvatakse tagatisrahast maha sõiduki tagastamisel.
 5. Kui Rentnik viivitab maksega, siis arvestatakse intressi vastavalt kehtivatele seadusak- tidele.

6. Rendilevõtmine ja tagastamine

 1. Enne rooli istumist on Rentnikul kohustus osaleda üksikasjalikul autoelamu tutvustusel Rendifirma ekspertide poolt autoelamute üleandmispunktis. Juhul kui on loodud detail- ne aruanne autoelamu kohta, mis kirjeldab sõiduki seisukorda, peab see olema allkir- jastatud mõlema poole poolt. Rendifirmal on õigus keelduda sõiduki üleandmisest kuni autoelamu tutvustamine on toimunud. Kui üleandmine viibib Rentniku tõttu, peab ta kandma kõik selle tulemusena tekkinud kulud.
 2. Sõiduki tagastamisel on Rentnikul kohustus teostada sõiduki lõplik kontroll koos Ren- difirma personaliga, koos kirjaliku üleandmisaktiga, mis oli allkirjastatud Rendifirma ja Rentniku poolt sõiduki üleandmisel. Kõik kahjud, mida ei ole välja toodud üleandmisak- tis ja mis on tuvastatud sõiduki tagastamisel, kannab Rentnik.
 3. Regulaarsed autoelamute väljastamised toimuvad esmaspäevast reedeni pealelõunasel ajal; tagastamised samuti esmaspäevast reedeni, aga hommikusel ajal. Täpsed kellajad leiate oma broneeringukinnituselt. Lepingus määratud rendile võtmise ja tagasiandmise kellaajad on siduvad. Laupäevadel on rendile võtmine ja tagastamine võimalik ainult eelneval kokkuleppel. Sellega kaasneb lisatasu vastavalt kokkuleppele. Rendile võtmise ja tagastamise päevad arvestatakse kokku üheks päevaks kui kokku 24 tundi ei ole ületatud või on need ületatud rendifirma tõttu. Täpsemad kellaajad leiate jaama kodulehelt: autoelamu.ee
 4. Sõidukid antakse üle puhta sisustusega ja rentnik peab sõiduki tagastama samas olu- korras nagu nagu ta selle sai. Kui sisustus ei ole samasugune puhas nagu sõidukit vas- tu võttes, siis tuleb rentnikul tasuda lisaks puhastusteenuse eest.

7. Keelatud kasutus ja kohustus olla hoolikas

 1. Rentnikul on keelatud sõidukit järgnevatel viisidel kasutada: osaleda mootorispordi üri- tustel ja sõidukitestides, transportida kergesti süttivaid, mürgiseid ja muud moodi oht- likke aineid, sooritada tollirikkumisi või teisi kriminaalkuritegusid, isegi kui need on ka- ristatavad vaid kuriteo toime paneku paigas rakendatava õigusnormi kohaselt, rentida sõidukit edasi kolmandatele osapooltele, kasutada seda kommertslikel eesmärkidel ini- meste transpordiks või mistahes muuks otstarbeks, mida pole lepinguga kooskõlastatud, eeskätt on keelatud sõita maastikel, millistel sõitmine pole autoelamule ette nähtud.
 2. Sõidukit tuleb kohelda hoolikalt ja asjakohaselt ning lukustada see korralikult kõigil juh- tudel. Tuleb täita sõiduki kasutamiseks ette nähtud tehnilisi reegleid ja määrustikke. Jälgida tuleb sõiduki töökorda, eeskätt õli- ja veetaseme näitusid ning rehvirõhku. Rent- nik kohustub lepinguga regulaarselt kontrollima ja veenduma, et sõiduk on sõidukorras.
 3. Kõik sõidukid on mittesuitsetajate sõidukid. See tähendab, et kogu sõidukis on keelatud suitsetada. Lemmikloomi on lubatud kaasa võtta ainult Rendileandjaga eelneval eri- kokkuleppel! Puhastuskulud, mis on tingitud määruste täitmata jätmisest, tuleb kanda Rentnikul. Kõik kulud, mis on tulenevad deventileeritusest või suitsu tekitatud saastest, kaasa arvatud sellega seotud saamatajäänud tulu sõiduki ajutisest mitte-kättesaada- vusest, tuleb samuti kanda Rentnikul.
 4. Kui eeltoodud paragrahvides 7.1, 7.2 ja 7.3 kirjeldatud reeglite rikkumise asitõendid ilmnevad, võib Rentniku rendiperioodi etteteatamiseta katkestada

8. Mida teha õnnetuse korral.

 1. Peale õnnetust, vargust, tulekahju või kokkupõrget metsloomaga tuleb koheselt infor- meerida politseid ja ka Rendifirmat +372 60 624 690 või Rendifirma esindajat(mobiil- telefoni number on toodud rendilepingus), hiljemalt vahetult õnnetusele/vahejuhtumile järgneval tööpäeval. Kolmandate osapoolte avaldusi ei arvestata.
 2. Isegi väga väikeste vigastuste korral peab Rentnik ette valmistama detailse kirjaliku aruande Rendifirmale, kaasa arvatud joonis. Kui Rentnikul ei õnnestu ükskõik mis põhju- sel sellist aruannet koostada ning kui selle tõttu keeldub kindlustusfirma kahju hüvita- mast, on Rentnik kohustatud täielikult rahaliselt kompenseerima tekkinud kahju.
 3. Õnnetusjuhtumi aruanne peab kindlasti sisaldama kõigi juhtumiga seotud isikute ja pealtnägijate nimesid ja aadresse koos olukorraga seotud sõidukite dokumentide info- ga. Aruanne tuleb anda täidetuna ja allkirjastatuna Rendifirmale.

9. Välisreisid

Reisid välismaale on lubatud Euroopa piires, mõnede erisustega. Reisimiseks väljaspoole Euroopat on vaja rendifirmalt eelnevalt kirjalikku nõusolekut. Reisid sõjast või kriisist mõjutatud piirkondadesse on keelatud. 

10. Autoelamu defektid

 1. Kõik Rentnikupoolsed kompensatsiooni taotlused defektide kohta, mille eest Rendifir- ma ei ole vastutav, on käesolevaga välistatud.
 2. Kõik autoelamu või selle lisaseadmete/varustuse defektid, mis on avastatud peale Rendiperioodi algust, tuleb Rentniku poolt kirjalikult vormistada ja esitada Rendifirmale autoelamu tagastamisel. Hilisemaid defektidest teavitamisi ei arvestata välja arvatud juhul kui defekt ei ole nähtav.

11. Remont, asendussõiduk

 1. Remonditöid, mis on vajalikud sõiduki heas töökorras ja maanteesõidu kõlbulikuna hoidmiseks rendiperioodi jooksul, võib rentnik iseseisvalt rendiperioodi jooksul tellida kuni € 150 väärtuses ilma eelneva konsultatsioonita Rendifirmaga. Remonditöid, mis ületavad antud summat, võib tellida ainult Rendifirma nõusolekul. Rendifirma kan- nab remondikulud originaalarve ja asendatud osade esitamisel kui Rentnik ei ole vas- tutav kahju eest punktis 12 toodud juhtudel. See ei puuduta rehvikahjustusi.
 2. Kui defekt, mille eest on vastutav Rendifirma, vajab kiiret parandust ja Rentnik ei saa seda omal initsiatiivil korda, siis tuleb Rentnikul Rendifirmat koheselt defektist teavita- da ja määrata defekti parandamise lõpptähtaeg mõistliku aja piires. Igale konkreetsele riigile omaseid eritingimusi (näiteks infrastruktuur), mis võivad remondiaega pikenda- da, tuleb siin arvesse võtta, et vältida kahju Rendifirmale.
 3. Juhul kui autoelamu läheb katki Rentnikust mitte olenevatel põhjustel või kui tundub tõenäoline, et selle kasutamine pole lähemal ajal võimalik või autoelamu kasutamine katkeb ülemääraselt pikaks ajaks, on Rendifirma volitatud mõistliku aja jooksul varus- tama Rentnikku võrdväärse asendussõidukuga. Juhul kui Rendifirma varustab Rentniku võrdväärse asendussõidukiga, on välistatud Rentniku poolne lepingu lõpetamine. Juhul kui Rendifirma pakub asenduseks odavama hinnaklassi autoelamut ja Rentnik sellega nõustub, hüvitab Rendifirma Rentnikule ettemakstud summa ja uue hinna erinevuse. Kui asendussõidukit ei ole võimalik pakkuda, võib Rendifirma lepingu üles öelda.
 4. Juhul kui autoelamu läheb katki Rentniku süül või tundub tõenäoline, et selle kasuta- mine pole lähemal ajal võimalik või autoelamu kasutamine katkeb ülemääraselt pi- kaks ajaks Rentniku süül, võib Rendifirma keelduda asendusauto andmisest. Sellisel juhul on välistatud Rentnikupoolne lepingu üles ütlemine. Juhul kui Rendifirma tagab asendussõiduki, võib ta Rentnikult nõuda masina ümberpaigutamisega tekkinud veo- kulusid.

12. Rentniku vastutus, kindlustus.

 1. Vastavalt üldise riskikindlustuse põhimõtetele vabastab rendifirma rentniku tekitatud kahjust, mis ületab € 1,200.00 Kasko kahjukindlustuse korral iga juhtumi kohta eraldi. Au- toelamu varguse korral kohustub Rentnik tasuma 10% autoelamu turuhinnast. Vasta- vat omavastutust ei saa välja jätta.
 2. Punktis 12.1 välja toodud vastutusest vabastamist ei kohaldata, kui Rentnik tekitab kahju tahtlikult või raske hooletuse tõttu.
 3. Rentniku süül tekkinud kahju puhul, kannab ta vastutust ka järgmistel juhtudel:
  • kui kahju tekkis häiritud juhtimisvõimest alkoholi või uimastite tarbimise tõttu;
  • kui Rentnik või juht, kellele Rentnik sõiduki andis, lahkub ilma mõjuva põhjuseta õn- netuspaigast;
  • kui Rentnik ei kutsu vaatamata punktis 8 välja toodud kohustusele õnnetuse korral politseid, välja arvatud juhul, kui antud kohustuse rikkumine ei mõjuta kahju tekita- mise või selle ulatuse tõendatust;
  • kui Rentnik rikub muid punktis 8 välja toodud kohustusi, välja arvatud juhul, kui an- tud kohustuse rikkumine ei mõjuta kahju tekitamise või selle ulatuse tõendatust;
  • kui kahju tekkis keelatud kasutamise tõttu, nagu on välja toodud punktis 7.1;
  • kui kahju tekkis kohustuse rikkumise tõttu, mis on välja toodud punktis 7.2;
  • kui kahju tekkis volitamata juhi tõttu, kellele Rentnik sõiduki andis;
  • kui kahju tekkis oskamatusest arvestada sõiduki mõõtmeid (kõrgus, laius, pikkus).
  • kui kahju tekkis mittevastavuse tõttu sõiduki massipiirangutega.
  • Kui kahjustused on tekkinud vale kütuse kasutamise tõttu, kui vesi, AdBlue või õli on jäänud lisamata ja sõiduki hoiatustulesi on eiratud; siis kindlustus kahjusi ei korva. Sama kehtib ka sisustuse kahjude ja näiteks varikatuse, vee-, AdBlue ja kütusepaagi vale kasutamise korral.
 4. Selleks, et vältida vaidlusi, mis võivad tekkida seoses kahjusumma selgitamisega, edastab Rendifirma õnnetuse korral Rentnikule nõudmisel vajalikud kuluarved.
 5. Rentija isiklik vara, mis on õnnetuse või varguse tagajärjel kahjustatud või kaotsi läinud, ei ole kindlustatud.
 6. Rentnik vastutab kõikide Rendifirmale esitatud tasude, kulude ja trahvide eest seoses sõiduki kasutamisega, välja arvatud juhul, kui need on tekkinud Rendifirma süül. Rendifirma jätab endale õiguse arvata tasud, kulud ja trahvid maha kliendi krediitkaardilt või tagatisrahast.

Täiendavate tasude käsitlemine toimub vastavalt Rendifirmas kehtestatud ja välja toodud hinnakirjale.

 1. Rohkem kui ühe Rentniku puhul vastutavad kõik Rentnikud solidaarselt.

13. Rendifirma vastutus

 1. Rendifirma kannab vastutust oma töötajate tahtliku tegevuse(tegevusetuse) ja raske hooletuse korral. Kerge hooletuse korral vastutab Rendifirma ainult ettenähtava kahju eest, mis on tüüpiline lepingu puhul, milles kohustuse rikkumine omab olulist tähtsust lepingu eesmärgi saavutamisel. Antud vastutus kehtib lepingu sõlmimise ajal ettetule- vate takistuste korral.
 2. Eelmainitud piirangud ja vastutusest vabastamine ei kehti nõuete puhul vastavalt too- tevastutuse seadusele või nõuete puhul, mis baseeruvad kehalistel vigastustel, tervise kahjustamisel või vabaduse võtmisel.
 3. Nõuded, mis ei ole vastavalt punktile 13.1 välistatud, vaid on ulatuselt piiratud, aegu- vad ühe aasta pärast alates nõude tekkimise aasta lõpust, samuti nõuet toetavate as- jaolude tekkest ja deebitori identiteedi avalikuks saamisest kreeditorile või kreeditori poolsest (ilma raske hooletuseta) teada saamisest neist asjaoludest või isikust. Välja arvatud kahjunõuete puhul, mis põhinevad elu kaotamisel, kehalistel vigastustel, ohul tervisele või vabaduse kaotusel ning nõuete puhul, mis põhinevad tootevastutuse sea- dusel, aeguvad viie aasta pärast alates aasta lõpust, mil nõue tekkis, olenemata sel- lest, kas kreeditor oli asjaoludest ja isikust teadlik või kas ta oleks pidanud (ilma raske hooletuseta) sellistest asjaoludest ja isikust teadlik olema.
 4. McRent tingimuste ja nõuete kohaldamine. Need on välja toodud Rendifirmas ja McRent veebilehel. Täiendavad hinnakirjad on välja toodud Rendifirma kontorites.

14. Isikuandmete säilitamine ja töötlemine

 1. Rentnik nõustub isikuandmete säilitamisega McRenti poolt.
 2. McRent võib edastada need andmed õigustatud huvi olemasolu korral kolmandate- le isikutele, kui rentimisega seotud väited on olulistes punktides väärad või kui sõidu- kit ei ole 24 tunni jooksul alates rendiperioodi lõppemisest tagastatud (võimalusel karendiperioodi pikendatud) või kui rentimisega seotud nõudeid tuleb esitada õigusalase meeldetuletusprotseduuri kaudu või kui Rentnik ei reageeri talle esitatud arvete pea- le. Lisaks võib andmeid edastada kõikidele võimuesindajatele, kes tegelevad avaliku korra ja kriminaalrikkumiste eest vastutusele võtmisega, juhul kui Rentnik on käitunud õigusvastaselt. Seda saab teha näiteks juhul, kui Rentnik on esitanud rentimisel vale- andmed või võltsitud dokumente, kui ta ei tagasta sõidukit, kui ta ei teavita Rendifir- mat tehnilisest veast, on põhjustanud liikluseeskirja rikkumisi või muud sarnast.

15. GPS jälgimissüsteem

Autoelamud võivad olla varustatud GPS jälgimissüsteemidega.

16. Vaidluste lahendamine

Lepingust tulenevad vaidlused lahendatakse Rendifirma ja Rentniku vaheliste läbirääkimiste teel.

Äärmisel juhul, kui Rendifirma ja Rentnik ei jõua kokkuleppele, lahendatakse vaidlused Harju Maakohtus, Eestis